Gratis verzending in Nederland en België vanaf €35. Voor 16:00 uur besteld, dezelfde werkdag verzonden.

Terms of service

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden | LVNG B.V. | Slingerweg 7B, 4814 AZ, Breda | KVK: 74679961 | September 2022


Artikel 1: Definities
In deze Voorwaarden is aan de volgende begrippen de navolgende betekenis is toegekend:
 Aanbieding: Ieder aanbod van LVNG tot het aangaan van een Overeenkomst;
 Afnemer: Een of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen aan wie LVNG een Aanbieding doet en/of met wie LVNG een Overeenkomst aangaat.
 Levering “Af Fabriek”: een transactie waarbij de verkopers enige verantwoordelijkheid is, het beschikbaar maken van de bestelde Producten aan de Afnemer ter
plaatse van de bedrijfspanden van LVNG.
 LVNG: De besloten vennootschap LVNG B.V., statutair gevestigd te (4814 AZ) Breda en aldaar kantoorhoudende aan de Slingerweg 7B, ingeschreven in de
openbare registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 74679961, zijnde de gebruiker van de Voorwaarden;
 Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Partijen ter zake (ver-)koop en levering van Producten door LVNG aan Afnemer;
 Partij(en): LVNG en Afnemer gezamenlijk c.q. ieder voor zich;
 Producten: Alle zaken die door LVNG ter verkoop aangeboden worden c.q. verkocht en geleverd worden;
 Schriftelijk: alle communicatie of correspondentie die overgebracht wordt per brief of e-mail.
 Voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van LVNG.


Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze Voorwaarden gelden voor iedere Aanbieding en iedere Overeenkomst tussen Partijen, waarop LVNG deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Algemene voorwaarden van de Afnemer zijn uitdrukkelijk uitgesloten in die zin dat die voorwaarden niet van toepassing zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.


Artikel 3: Aanbiedingen en Overeenkomsten
1. Aanbiedingen van LVNG zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen gerekend vanaf de dag van verzending door LVNG.
2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de daarbij verstrekte afbeeldingen en specificaties en op de dan daarvoor geldende prijzen en wisselkoersen.
3. De prijzen in de genoemde Aanbieding en/of Overeenkomst zijn beschreven in Euro's, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en
eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen.
4. Prijzen van LVNG zijn gebaseerd op (kost-) prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst. Indien voor de levering, of
wanneer in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van de (kost-) prijsbepalende factoren optreedt, heeft LVNG het recht een evenredige
verhoging aan de Afnemer in rekening te brengen.
5. Afnemer dient binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum in Euro's te betalen, op het in de factuur vermelde bankrekeningnummer van LVNG.
6. LVNG is bevoegd levering uit te stellen totdat de Afnemer voldoende zekerheid voor de betaling verschaft. Indien hierdoor de levering vertraging ondervindt, is de
Afnemer aansprakelijk voor de door LVNG dientengevolge te lijden schade.
7. Bij gebreke van tijdige betaling is de Afnemer, zonder aanmaning of ingebrekestelling, de wettelijke handelsrente verschuldigd à acht procent (8%) per maand over
het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt. De verschuldigde hoofdsom wordt
alsdan eveneens vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom conform het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke
incassokosten van 1 juli 2012.
8. Levertijden in een Aanbieding zijn indicatief en geven de Afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
9. Acceptatie van een Aanbieding door de Afnemer dient betrekking te hebben op de gehele Aanbieding en is derhalve ondeelbaar. Indien de aanvaarding door
Afnemer aldus van de Aanbieding afwijkt, is LVNG niet aan de aanvaarding gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand.


Artikel 4: Vergoedingen, prijzen en kosten
1. Indien LVNG met de Afnemer een vaste verkoopprijs overeen gekomen is, is LVNG niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien bepaalde kostenfactoren
de inkoopprijs wijzigen, en voor zover deze buiten de invloedsfeer van LVNG gelegen zijn.
2. LVNG mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van bevestiging van de order, maar voor de levering van de Producten
significante prijswijzigingen hebben voorgegaan ten aanzien van één dezer kostprijsbestanddelen. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule
is zij in het bijzonder van toepassing op wijzigingen in grondstofprijzen, in- en uitvoerrechten of andere rechten of belastingen van overheidswege na verzending
van de orderbevestiging optredende en op veranderingen in de wisselkoers van de Euro tegenover de valuta waarin LVNG de zaken verkocht heeft dan wel zaken
van derden heeft ingekocht.


Artikel 5: Levering en transport
1. Tenzij anders Schriftelijk overeengekomen, geschiedt levering van de Producten conform Levering "Af Fabriek". De Afnemer draagt de kosten en risico’s die
verbonden zijn aan het transporteren van de Producten vanaf de bedrijfslocatie van LVNG naar de eindbestemming van Afnemer.
2. De termijnen voor het verrichten van diensten of leveren van Producten door LVNG zijn niet fataal. De opgegeven termijnen voor te verrichten diensten,
verzending en/of levering van Producten dienen slechts als schatting te worden beschouwd. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval
recht op schadevergoeding.
3. De levertijd gaat pas in nadat Afnemer alle (technische) gegevens, waarvan LVNG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Afnemer redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan LVNG heeft verstrekt en aan alle noodzakelijke
voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.
4. Indien de Afnemer de haar ter beschikking gestelde Producten met vertraging afneemt, is LVNG te allen tijde gerechtigd de met deze vertraging gepaard gaande
kosten, alsmede de Producten in rekening te brengen.
5. Indien levering van de Producten niet tijdig geschiedt, dient Afnemer LVNG Schriftelijk - per aangetekende post - in gebreke te stellen en een redelijk aanvullende
termijn van ten minste eenentwintig (21) kalenderdagen te gunnen om haar verplichting alsnog na te komen. Alleen indien LVNG ook na ommekomst van die
aanvullende termijn haar verplichtingen niet nakomt, kan er mogelijk sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming.
6. LVNG heeft het recht de verkochte Producten in deellevering te leveren. Indien de Producten in deelleveringen worden geleverd, heeft LVNG het recht Afnemer
afzonderlijk te factureren voor de deelleveringen en heeft Afnemer de verplichting de facturen te voldoen alsof sprake is van afzonderlijke Overeenkomsten.
7. Ondanks dat LVNG wordt geacht te voldoen aan haar contractuele verplichtingen ten aanzien van leveringen, kunnen de aantallen tot tien procent (10%) meer of
minder zijn dan de hoeveelheid die in de Overeenkomst staat vermeld; in dergelijk geval betaalt de Afnemer voor de daadwerkelijk geleverde aantallen.
8. Indien de Afnemer de Producten behorende tot de Overeenkomst ophaalt bij LVNG, dan dient de Afnemer het ophalen van de levering minimaal vierentwintig (24)
uur van tevoren bij LVNG aan te kondigen.
9. Bij aankomst/in ontvangstneming van de Producten dient de Afnemer zich te overtuigen van de staat waarin de Producten zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat
schade aan Producten of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoeder te treffen. Door
ondertekening van een ontvangstbewijs, verstrekt door of namens LVNG, verklaart Afnemer de Producten in goede staat te hebben ontvangen en vrijwaart
Afnemer LVNG van enige schadevergoeding voor schade als gevolg van incorrecte levering of incorrect vervoer van Producten.


Artikel 6: Monsters en modellen
1. Indien aan de Afnemer een monster, tekening, foto of anderszins een afbeelding is getoond of verstrekt, dan is dit ter indicatie geweest zonder dat de te leveren
Producten daaraan nauwkeurig behoeven te beantwoorden.


Artikel 7: Onderzoek/reclamatie
1. Bij ontvangst van de Producten dient Afnemer de Producten onverwijld, maar uiterlijk binnen twee (2) kalenderdagen na de datum van ontvangst van de
Producten, te controleren op gebreken en onvolkomenheden zulks om zich er mede van te verzekeren dat de geleverde Producten geschikt zijn voor het doel
waarvoor zij zullen worden gebruikt.
2. Onvolkomenheden in Producten dienen binnen zeven (7) kalenderdagen na de datum van ontvangst van de Producten schriftelijk aan LVNG te worden
medegedeeld, op straffe van verval van alle rechten en bevoegdheden. De behandeling van een kennisgeven en/of klacht is onverplicht en geldt nadrukkelijk niet
als aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Tijdig ingediende klachten en/of reclamaties door Afnemer, schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.
3. Gebreken die bij ontvangst onzichtbaar zijn, dienen binnen twee (2) kalenderdagen nadat Afnemer deze redelijkerwijze had kunnen of moeten ontdekken, aan
LVNG te worden meegedeeld, op straffe van verval van alle rechten en bevoegdheden.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen van Afnemer op LVNG één (1) jaar.
5. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan LVNG worden geretourneerd.


Artikel 8: Garantie
1. Door LVNG wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van deze garantieclausule voor zover die voor de Producten zijn mede geleverd.
2. Wordt er door LVNG wel Schriftelijk garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de
garantietermijn maximaal drie (3) maanden na levering van betreffende Producten.
3. De garantie bevat uitsluitend herstel of vervanging van de geleverde Producten, dan wel geheel of gedeeltelijk creditering van de desbetreffende Producten, zulks
naar goeddunken van LVNG. Vergoeding van indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende
garantieverlening door LVNG.
4. De garantie geldt niet, indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door opzet of toerekenbare schuld van de Afnemer.


Artikel 9: Overmacht

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden | LVNG B.V. | Slingerweg 7B, 4814 AZ, Breda | KVK: 74679961 | September 2022
1. Overmacht ontslaat LVNG van haar verplichtingen jegens de Afnemer. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die
een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op LVNG, zoals onder meer, maar niet uitsluitend: ernstige storingen in het productieproces van
LVNG, oorlog (ook buiten Nederland), terroristische aanslagen, oproer, epidemie, pandemie, brand, weersinvloeden, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting,
verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege. LVNG is van
haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel bij derden, zoals toeleveranciers, transporteurs en/of
grossiers.
2. In het geval van verhindering tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht is LVNG gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de
uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes (6) maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling
van LVNG. Afnemer zal van de ten deze door LVNG genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
1. LVNG blijft eigenaar, met volledige beschikking en bevoegdheid, van alle gereedschappen, sjablonen en matrijzen welke direct of indirect noodzakelijk zijn voor
het correct uitvoeren van de overeenkomst, ongeacht elke (zichtbare) bijdrage voor aanschaf of ontwikkeling daarvan, welke door Afnemer aan LVNG is gedaan of
gedaan zal worden. Nimmer is het de Afnemer toegestaan gereedschappen, sjablonen en matrijzen geheel of gedeeltelijk op te eisen of hiervan op enigerlei wijze
het (gedeeltelijk) eigendom te vorderen. De Afnemer is verplicht, op eerste verzoek van LVNG, tot directe betaling aan LVNG over te gaan, van haar volledige
overeengekomen bijdrage in de gereedschaps-, sjabloon of matrijskosten indien LVNG dit, om welke reden dan ook, noodzakelijk acht.
2. Zolang de Afnemer niet volledig heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen jegens LVNG uit hoofde van enige Overeenkomst tot levering van Producten tussen
LVNG en Afnemer blijven reeds geleverde Producten eigendom van LVNG, onverminderd de verplichtingen van kopen tot tijdige en onverminderd het recht van
LVNG op schadevergoeding.
3. Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte Producten hierboven in lid 2 is bepaald, geldt tussen Partijen dat deze verdergaande
mogelijkheden geacht worden ten behoeve van LVNG te zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande
regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 2 bepaalde blijft gelden.
4. Door LVNG afgeleverde Producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden
doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van koper is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet
toegestaan. Overigens is de Afnemer niet bevoegd de Producten te verpanden, te bezwaren of hier enig ander beperkt recht erop te vestigen, totdat Afnemer aan
al haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.
5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht LVNG zo snel mogelijk
hiervan op de hoogte te stellen.


Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van LVNG is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de LVNG gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt
betaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgends de polivoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien en voor zover om welke
reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het tot de factuurwaarde van de geleverde
Producten naar aanleiding waarvan aansprakelijkheid is ontstaan.
2. LVNG is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
en/of schade wegens het onjuist of ongeoorloofd gebruik van de Producten door Afnemer.
3. Ieder recht op schadevergoeding van Afnemer vervalt in geval van onbekwaam gebruik van de door LVNG geleverde Producten of de omstandigheid dat Afnemer
aan de door LVNG geleverde Producten werkzaamheden door derden heeft laten verrichten.
4. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van LVNG.


Artikel 12: Faillissement
1. LVNG heeft het recht nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen,
indien conservatoir- en/of executoriaal beslag wordt gelegd op tegoeden en/of Producten van Afnemer, aan Afnemer surseance van betaling wordt verleend dan
wel Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede indien Afnemer een of meer van zijn verplichtingen jegens LVNG niet nakomt of LVNG vreest dat
Afnemer niet in staat is of zal zijn om zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst na te komen, en Afnemer niet binnen de door LVNG aangegeven periode
afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
2. Indien zich een van de in dit artikel genoemde voorvallen voordoet, zullen alle vorderingen van LVNG jegens Afnemer, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk
opeisbaar worden.


Artikel 13: Opschorting en ontbinding
1. LVNG is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen jegens de Afnemer of aan Afnemer gelieerde partijen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden
zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, indien: (i) de Afnemer verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt, (ii) na het sluiten van de
overeenkomst, LVNG ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen; in geval er goede
grond bestaat te vrezen dat de Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is algehele ontbinding slechts toegelaten voor zover de omvang van de
verwachte tekortkoming haar rechtvaardigt,(iii) de afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst overeengekomen is zekerheid te stellen voor de voldoening van
zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid geheel dan wel gedeeltelijk uitblijft. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting,
tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is LVNG bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de Overeenkomst ontbonden wordt, zijn de vorderingen van LVNG op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien LVNG de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt zij haar aanspraken op grond van de wet en/of de Overeenkomst.
4. LVNG behoudt te allen tijde het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 14: Interpretatie van de Voorwaarden
1. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig
van toepassing. Partijen zullen alsdan met elkaar overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen.
2. Wanneer de Afnemer in een andere dan de Nederlandse taal van deze Voorwaarden kennisneemt, of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst
ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige boven de buitenlandse versie.
3. Indien zich situaties voordoen die niet in deze Voorwaarden geregeld zijn, worden deze geïnterpreteerd naar de geest van deze Voorwaarden.


Artikel 15: Toepasselijk recht
1. Op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. LVNG heeft het recht, indien de aard van de
Overeenkomst daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens koopverdrag. LVNG behoeft de Afnemer
van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen.
2. Alle geschillen tussen Partijen worden bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, tenzij Partijen arbitrage of bindend advies
Schriftelijk zijn overeengekomen.
3. In het geval van een dagvaarding aan Afnemer door een derde bij een andere rechtbank en/of op grond van een ander recht doet de Afnemer hierbij afstand de
mogelijkheid om LVNG in vrijwaring op te roepen voor die rechtbank en naar dat recht, zodat de jurisdictie van de bij hiervoor bij een door LVNG gekozen
rechtbank en recht in ieder geval de overhand zal hebben.


Artikel 16: Risico’s
1. In afwijking van het bepaalde in de overeengekomen Voorwaarden gaat het risico van verlies of beschadiging op de afnemer over op het moment van acceptatie.
Indien geen acceptatietest plaatsvindt gaat het risico van verlies of beschadiging over op het moment van levering, zoals bepaald is in de Voorwaarden.


Artikel 17: Geheimhouding
1. Partijen zijn gehouden alle informatie over de samenwerking alsmede alle van de andere Partij afkomstige informatie, bedrijfs- en persoonsgegevens (waaronder
informatie over de klanten of opdrachtgevers van de andere Partij) die te harer kennis is gekomen of ontwikkeld gedurende de samenwerking, voor het doen van
Aanbiedingen of het uitvoeren van Overeenkomsten, tenzij deze informatie publiek wordt zonder dat de ontvangende Partij daarvan een verwijt kan worden
gemaakt, of met de voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere Partij. In dat laatste geval zal nooit meer informatie worden verstrekt dan noodzakelijk
is. Tekeningen, modellen, monsters en vergelijkbare objecten zullen niet worden openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder de voorafgaande
Schriftelijke toestemming van de Partij die deze ter beschikking heeft gesteld. Het op enigerlei wijze namaken van dergelijke tekeningen, modellen, monsters of
vergelijkbare objecten, of het op basis daarvan vervaardigen van zaken, is niet toegestaan. De Afnemer erkent dat elk van de hiervoor bedoelde zaken alsmede
aan deze zaken of informatie, waarvan dat redelijkerwijs kan worden verondersteld, als een ‘bedrijfsgeheim’ in de zin van de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen
dient te worden beschouwd en behandeld.

Cart

All available stock is in the cart

Your cart is currently empty.